Hippokratés a jeho potomci

Existuje dnes lékařská přísaha?

Existuje dnes lékařská přísaha?

Hippokratova přísaha ještě donedávna byla přísahou skládanou všemi lékaři a obsahovala základní etické principy jejich povolání. Formulace přísahy je připisována Hippokratovi, otci medicíny, nebo některému z jeho žáků a její znění je staré více jak 2000 let. Postupem času se některé formulace, zejména ty, které se týkaly odvolávání se na bohy, práva na výuku lékařství pouze mužům, zákazy eutanazie a ukončení těhotenství, v přísaze změnily. Tyto změny jsou zajisté pro dnešní modernější pojetí medicíny docela důležité. Mnohem důležitější je však fakt, že se významně změnily i další formulace původní přísahy.

Abychom mohli porovnat důležité změny v textu přísahy, uvádím některé důležité výtažky z některých textů lékařských přísah a slibů, kde vynechávám stati o slibu mlčenlivosti atd., které nejsou účelově podstatné:

A) Hippokratova PŘÍSAHA, přibližné znění, cca 300 let př. n. l.:

Přísahám a volám Apollóna lékaře…….. , že budu tuto smlouvu a přísahu dle svých možností a dle svého svědomí dodržovat. …………….Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné…….. Svůj život uchovám v čistotě a bohabojnosti, stejně tak i své lékařské umění. Nebudu (lidské tělo) řezat, ani ty, co trpí kameny, a tento zákrok přenechám mužům, kteří takovéto řemeslo provádějí. Do všech domů, kam vstoupím, budu vstupovat ve prospěch nemocného, zbaven každého vědomého bezpráví a každého zlého činu. …….. Když tuto přísahu dodržím a neporuším, nechť ve svém životě i ve svém umění skromně dopředu postoupím. Tak získám si vážnost všech lidí po všechny ty časy. Když ale zákazy přestoupím a přísahu poruším, nechť stane se pravý opak.

B) Ženevský lékařský SLIB z roku 1948

…..V okamžiku, kdy nastupuji profesionální lékařskou dráhu, zavazuji se slavnostně, že svůj život zasvětím službě lidstvu. …..Své povolání budu vykonávat svědomitě a důstojně. Zdraví mých pacientů bude mým nejpřednějším zájmem. ….. Všemi prostředky, které mi budou dostupné, budu udržovat čest a důstojné provozování lékařského povolání……. Nedopustím, aby se náboženské, nacionalistické, rasistické, stranické nebo třídní předsudky vetřely mezi mé povinnosti a pacienty. Budu s největší pozorností ochraňovat lidský život, a to od okamžiku jeho vzniku. Ani nátlak a vyhrožování mne nedonutí k tomu, abych své lékařské znalosti obrátil proti některému člověku.

Toto slibuji slavnostně, svobodně a na svou čest.

C) Lékařský SLIB v ČSSR, platný ještě v roce 1989, Univerzita Karlova

…Slíbíte tedy Československé socialistické republice a jejímu lidu: především, že si budete vždy vědomi poslání vědy pro socialistickou společnost a že své vědomosti a svou činnost zaměříte ku prospěchu všeho lidu a své povinnosti budete konat řádně, svědomitě a ochotně s plným vědomím své odpovědnosti ….. že budete podle svého nejlepšího svědomí řídit život zdravých i nemocných vždy jen k jejich prospěchu. Dále, že zachováte svůj život a své lékařské umění čisté a že při každém jednání se zdravým a nemocným budete mít na mysli jen dobro člověka, …… Jste hotovi složit tento slavný slib jsouce si vědomi jeho závaznosti?“ Ano, slibuji.

D) Moderní – obnovený lékařský SLIB z roku 1990, Univerzita Karlova

….že si budete vědomi poslání vzdělání a vědy pro společnost, že budete stále usilovat o společenský pokrok a šťastnou budoucnost lidstva, že své vědomosti a svou činnost zaměříte ku prospěchu všech lidí a své povinnosti budete konat řádně a svědomitě,……… že budete podle svých možností a svého nejlepšího svědomí řídit život zdravých i nemocných vždy jen k jejich prospěchu, že zachováte svůj život a své lékařské umění čisté a bez jakéhokoli provinění a že budete mít na zřeteli jen dobro člověka, ….. Jste si dobře vědomi, k čemu se zavazujete a jste připraveni složit tento slavný slib na své dobré svědomí?“

Slibuji.“

Z výše uvedených úryvků textů, pokud si je pozorně přečteme, vyplývá následující:

1. Výraz „PŘÍSAHA“ zmizel a je nahrazen slovem „SLIB“.

Zatímco SLIB je víceméně řečový akt, kdy někdo slibuje někomu do budoucna něco, naopak PŘÍSAHA je vyšší formou slibu, kdy se přísahající dovolává něčeho, co je mu posvátné. Z hlediska právního nemá slib žádnou důkazovou hodnotu oproti přísaze.

2. ČEST, DŮSTOJNOST, NEOVLIVNITELNOST, OCHRANA ŽIVOTA, POKORA

Jak je dále v textech vidět, další velmi důležité morálně-etické významy slibů postupně mizí. Zatímco ve znění Ženevského slibu nachází člověk-pacient ještě skutečně široké hodnoty, záruky etického přístupu a ochrany jeho zdraví a života, v dalších elaborátech tyto hodnoty již nenachází.

3.) „..podle svých možností a svého nejlepšího svědomí řídit život zdravých“…

Zde se zdraví i nemocní lidé zcela evidentně dostávají do situace, kdy je jejich zdraví řízeno, nikoliv ochraňováno a navíc jsou odkázáni již jen na subjektivní možnosti lékaře, který se ještě navíc bude ohánět pouze svým svědomím, bez vědomí jakéhokoliv závazku vůči komukoliv. Přitom nemusí využívat ani všech dostupných prostředků. Hippokrates přísahal bohu a svým učitelům a za porušení přísahy se dovolával vlastní degradace. Ženevský lékař se zavazuje službě lidstvu a popisuje závazné výsledky svého poslání. Za dob socialistické éry se lékař alespoň zavázal slibem republice a jejímu lidu. V naší demokratické současnosti ale není jasné, komu slib budoucí lékař dává, snad kromě ústavu, kde vystudoval. Dalším faktem je, že znění slibu, pokud se slib v různých zemích a v různých školách ještě praktikuje, je různé. Navíc výraz „zdraví a život člověka“ se mnohdy mění na „dobro člověka“, což není zdaleka totéž.

Výše uvedené skutečnosti svědčí o postupné přeměně zdravotního systému na systém řízení, ovládání a moci. Výsledky těchto procesů jsou dnes pro mnohé klienty bohužel hmatatelné. Paradoxně ale většina populace nemůže tvrdit, že by se lékaři nejmodernějším zněním slibu neřídili, ba naopak.

Lidé by ale neměli zapomenout, že odpovědnost za svůj vlastní život a zdraví, je zejména v jejich rozhodnutích, která jsou a budou pro jejich budoucí vývoj nejdůležitější. Určitě plnou odpovědnost za naše zdraví nikdo nepřevezme, což ani nikdy nebylo podstatou jakékoliv lékařské přísahy či slibu. Ani to nechtějme. V opačném případě budeme jen pochybně řízeni, buď jednotlivcem, nebo mocensko-ekonomickým systémem, bez možnosti vlastní volby a mnohdy i bez možnosti uzdravení.

Na druhé straně se lékařům nelze divit, protože jim mnohdy nic jiného nezbývá, než zdraví svých pacientů „řídit“, protože si to pacienti přejí a rádi vlastní odpovědnost za své zdraví někomu přenechají.

Vratislav Chromý